Hakkımızda

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Hakkımızda

Özgörev (Misyon): Sürdürülebilir enerji sistemleri ve Enerji bilim ve teknolojileri ile ilgili alanlarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapmak, bu araştırmalar neticesinde sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde yeni bilimsel teknolojileri öğretmek ve üretmek.

Özgörüş (Vizyon): Sürdürülebilir enerji sistemleri ve Enerji bilim ve teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen araştırma, uygulama ve öğretim merkezi olmak. 

Amacı: Gelişen teknolojiye paralel olarak enerji talebi, sanayileşme ve nüfusun hızla büyümesi nedeniyle en üst seviyelere ulaşmıştır. Enerji krizi konusundaki farkındalık, araştırmacıları bu anlamda yeni çözüm arayışlarına ve yeni teknolojilerin kullanılmasına dair çalışmalara yönlendirmiştir. Enerji talebinin hali hazırda büyük kısmını karşılayan konvansiyonel enerji kaynaklarından fosil yakıtların, özellikle de petrolün, önümüzdeki 200-300 yıl içerisinde tükeneceği tahmin edilmektedir. Bu duruma çözüm üretebilmek adına hem konvansiyonel enerji hem de alternatif enerji kaynaklarına ilişkin birçok ArGe/ÜrGe projeleri yapılması gereklidir.

Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa ba­ğımlılıklarının azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açı­larından son derece önemli bir yere sahiptir. Bugün dünya genelinde tüketilen enerjinin yaklaşık %20’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Mevcut durumda fosil yakıtlara olan bağımlılık yüksek düzeyde olmasına rağmen yıllar itibarıyla yenilenebilir enerjinin kullanım oranları giderek artmaktadır.

Son yıllarda küresel trende ayak uyduran Türkiye’de de yenilenebilir enerji alanında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. 2019 yılsonu itibarıyla Türkiye’nin yenilenebilir enerji toplam kurulu gücü yaklaşık 90.720 MW olarak hesaplanırken, toplam elektrik üreti­minin ise yüzde 32’i yenilenebilir kaynaklar tarafından karşılanmaktadır. Bu kurulu gü­cün büyük çoğunluğunu hidrolik enerji oluşturmaktadır. Rüzgâr ve güneş gibi modern yenilenebilir enerji çeşitleri olarak tanımlanan kaynakların oranları ise yıllar içerisinde artmasına rağmen henüz tatmin edici seviyelerde değildir.

Bu bağlamda kurulması planlanan, Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

 • Sürdürülebilir Enerji Sistemleri ilgili bilimsel araştırmalar yapmak,
 • Enerji ve ilgili alanlarda öncü nitelikte bilimsel araştırmalar yapmak,
 • Enerji sektörü tarafından desteklenen ArGe/ÜrGe projeleri gerçekleştirmek,
 • Yüksek kalitede eğitim-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip insanlar yetiştirmek ve
 • İlgili konularda düşünce, öneriler ve çözümler üreterek yol gösterici olmak

hedeflerine yönelmiştir.

Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin,

 • Enerji Teknolojileri
 • Sürdürülebilirlik
 • Yenilenebilir Enerji,
 • Nükleer Araştırmalar, 
 • Ulusal ve uluslararası Enerji Planlaması ve Yönetimi, 
 • Konvansiyonel Enerji,
 • Enerji Verimliliği

olmak üzere altı farklı bölümden oluşması ve her bölüme alanında uzman, sorumlu bir kişinin seçilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda hem akademik hem de sektörel anlamda projeler üretilmeli ve çalışma grupları oluşturulmalıdır.

Merkezin başlıca amaçları;

 1. Enerji bilim ve teknolojileri alanlarında uygulamaya yönelik araştırma çalışmaları yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek, bu bağlamda;
 1. Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi alternatif/yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, çevre ile dost temiz enerji üretmeye yönelik yöntem, süreç ve teknoloji geliştirme konularında araştırmalar yapmak, bunları uygulamaya aktarmak, bu konularda yapılan çalışmalara katkı yapmak ve bu çalışmaları teşvik edici etkinliklerde bulunmak,
 2. Kömür, petrol, doğalgaz, nükleer gibi konvansiyonel enerji kaynaklarının kullanımında verimliliği artırmaya ve bu kaynakların kullanımı ile enerji üretimi yapan merkezlerin çevreye muhtemel olumsuz etkilerini gidermeye/azaltmaya yönelik araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu konuda yeni yöntem, süreç ve teknolojiler geliştirerek uygulamak,
 3. Sanayide, endüstride ve binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak, bu araçlarda enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik ileri malzeme, yöntem ve teknolojileri geliştirmek,
 1. Uygulamaya yönelik temel bilimler, mühendislik ve mimarlık araştırmalarını disiplinler arası düzeyde gerçekleştirerek enerji teknolojisi konularında gelişmiş ürün, yöntem, süreç ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya getiren disiplinler arası, koordineli proje çalışmalarını yürütmek,
 2. Enerji teknolojileri alanında uzman öğretim elemanları yetiştirmek ve enerji problemlerine karşı çözüm yolları üretmek,
 3. Enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılmasını sağlamak ve bu bağlamda model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.
 4. Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin enerji teknolojileri AR-GE faaliyetlerine katkı sağlamak,
 5. Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcı ve uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak.
 6. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve Türkiye çapında potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak enerji üretimini teşvik etmek.

Haliç Üniversitesi; Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere 15.01.1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla (2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu Ek Madde 48) kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir. 18 Ocak 1998 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 14 Ocak 1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla kurulan ve bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Su Ürünleri Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Konservatuar yer almış olan Üniversitemiz “23 Kasım 1998” tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Üniversitemizin hızlı büyüme ve gelişimi süreci içerisinde, Rektörlüğe bağlı olarak, 2002 / 4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü,2003 / 6330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesi,2006/10372 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mimarlık Fakültesi, 09.07.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı “T.C. Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu” Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.08.2010 tarih ve 026747 sayılı onayıyla kurularak eğitim-öğretime başlamıştır. 2014 yılında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 6271 sayılı onayı ile Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde (9) yeni bölümün,14.03.2014 tarih ve 15750 sayılı onayı ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde “Enerji Sistemleri Mühendisliği” bölümünün ve 25.07.2014 tarih ve 45156 sayılı onayı ile de Kuruluş kanunumuzda yer alan Tıp Fakültemizin bünyesinde yer alan tüm bölüm ve anabilim dallarının açılması gerçekleştirilmiştir ve Tıp Fakültemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Üniversitemiz günümüz itibariyle, (6) Fakülte, (3) Yüksekokul, (1) Konsevatuvar, (1) Meslek Yüksekokulu ve (3) Enstitümüzde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında olmak üzere yaklaşık 10.000 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Haliç Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, enerji bilim ve teknolojileri ile ilgili alanlarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yaparak, bu araştırmalar neticesinde sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde yeni bilimsel teknolojileri öğretmek ve üretmek konusunda önde gelen araştırma, uygulama ve öğretim merkezi olacaktır.